درباره گروه تجاری بین المللی دش

Example Of About Us Page

خداوند جهان را به زیباترین و شگفت انگیزترین حدامکان آفرید و انسان را با صفاتی که در وجود خداوندی اش بود خلق کرد و به زمین فرستاد تا نماینده او باشد و در کره زیبای زمین ، بشر همواره زیبایی را دوست داشته و به سوی او گرایش دارد و همواره در آراستن خود و زیبا جلوه دادن خود کوشش کرده است .در آرامش دو وصف وجود دارد اولین وصف آراستن خود به زیبایی وظیفه ایست که بر دوش یک فرد قرار دارد و در وصف دوم حقی است که برای سایرین و اطرافیان ما و جامعه ما برای زیبا دیدن ما وجود دارد .مجموعه تجاری دش تلاش دارد تا به نوع بشرکمک کند تا با شناخت زیبایی های واقعی و به دور از دریدن پرده های عفاف و وقار در آراستن خود راه درست را بیابد و خود را به زیبایی تمام در اوج وقار و عفت بیاراید و شخصیت اجتماعی و شغلی خود را با پوشش متناسب خود ارتقاء بخشند.
بشر همیشه با خلق آثار هنری فاخر و زیبا ، درون مایه زیبا پسندی خود را گاهی در خلق آثاری متبلور کرده است که جلوه هایی از هنر و شگفتی و زیبایی را به نمایش گذاشته است.
هنر همیشه از ارکان تشکیل تمدن های بشری بوده است و آثار هنری در محصولات مورد استفاده روزمره مردم جلوه گری کرده است .مجموعه تجاری دش تلاش دارد با بدست آوردن برخی از این آثار با ارزش و ارائه آن به متقاضیان بخشی از استعداد و هنر آفرینی بشر را به منازل و محل کار مردم برده و این جلوه های استعداد انسان را در معرض دائمی دیدگان علاقمندان قرار دهد. تا آنجاکه چشمان ما به دنبال دیدن زیبایی های جهان باشد.
زشتی ها و پلیدی ها فرصتی برای نشان دادن خود به ما نخواهند داشت .پس زیبا و آراسته باشیم و زیبایی ها را در کمال آراستگی نظاره کنیم.

Buy Now

اعضای گروه

گواهی